Observatori Ciutadà Municipal d'un territori emplea cookies de Twitter y Facebook que recogen estadísticas. Si navegas este sitio web es porque estás de acuerdo. De acuerdo

Consultas hechas hasta hoy

Lista de consultas realizadas por ciudadan@s como tú.Formula una consulta nueva
Fecha mínima
Fecha máxima
Texto
Esperando validación por el OCMDemo
25 consultas
Consulta aceptada por el OCMDemo
8 consultas
Consulta rechazada por el OCMDemo
5%
Esperando respuesta de la administración
12 consultas
Respuesta esperando valoración
11 consultas
Respuesta considerada satisfactoria
50%
Respuesta considerada no satisfactoria
50%
Desplegando 33-37 de 37 resultados.
20-04-2013
Solicitud de información contratación de Focus Media
Estimado Departamento de Interior de la Generalitat de Catalunya,

Para el año 2012, el Servei Català de Trànsit contrató a Focus
Media para la difusión de 12 espacios documentales por 761,167,54
euros + IVA. Me gustaría saber en qué medios, qué porcentaje para
cada uno de ellos y bajo qué criterios se llevó a cabo el reparto
de estas inserciones.

Un saludo,

lo he editado. (soy team member)
14-10-2013
Consulta Colectiva a la Generalitat de Catalunya
A L'ATENCIÓ DEL CONSELLER D'ECONOMIA I CONEIXEMENT MAS COLELL

Sol.licitud d'informació col.lectiva de la Plataforma per
l'Auditoria Ciutadana del Deute a la Generalitat de Catalunya.

EXPOSEM:

Que el 28 de setembre és el Dia Internacional de l'Accés a la
Informació.

Que el passat 22 de febrer Artur Mas va afirmar que volia fer "fer
de Catalunya un país de bones pràctiques, un país de transparència"

Que la web transparencia.gencat.cat no aporta informació nova, ja
s'oferia anteriorment, i només varia el format en què s'ofereix.

Que les Administracions Públiques i, en particular la Generalitat
de Catalunya amaga, manipula
i dificulta l'accés a la informació amb l'objectiu de mantenir el
discurs institucional al voltant de la crisi.

Que la informació que se sol·licita és d'interès per a la
ciutadania i ja hauria de ser pública i de fàcil accés.

Que amb l'excusa del deute s'amaguen processos de desgast de
serveis socials per argumentar la seva privatització, així com la
priorització del pagament d'un deute, sovint il·legítim, davant de
la cobertura de serveis socials bàsics.

Que la informació que se sol·licita és necessària per discernir
quin deute es il·legítim i quin no, a través d'auditories
ciutadanes.

Que volem que la informació sol·licitada es pengi a la web de
transparencia.gencat.cat  

SOL.LICITEM la següent informació:

- En relació als pagaments a compte de la taxa de gestió que han
cobrat les entitats financeres en relació a les emissions de bons
de la Generalitat de Catalunya, dels anys 2008 al 2012: Quines
entitats financeres han intervingut i quin import total han cobrat
cadascuna d'elles per la gestió de les emissions de deute?

- No hi ha informació pública del detall del Pla de Pagament
Proveïdors a tot l’Estat  Espanyol. Quins ens catalans han rebut
finançament a través d’aquest pla: institució que ha rebut 
finançament, import total finançat, entitats financeres que han
intervingut i detall de les factures de proveïdors abonades?

- Quin és el llistat de creditors del deute de la Generalitat de
Catalunya a finals del tercer trimestre del 2013,incloent entitats
financeres que hagin aportat crèdit bancari i la relació de
creditors tenidors de bons de la Generalitat de Catalunya?

- Sobre el detall del deute de les entitats de dret
públic, societats participades, consorcis i fundacions (al primer
trimestre de 2013, el total corresponia al 22,8% de tot el deute de
la Generalitat de  Catalunya), quines són aquestes entitats,
societats, consorcis i  fundacions i quin deute correspon a
cadascuna d'elles? 

- Quin és el detall de deute de la Generalitat de Catalunya en el
tancament del segon trimestre d'enguany? A 27 de setembre del 2013
encara no s'ha publicat.

- Quants  pisos buits hi ha a Catalunya a data d’avui i quants
d'aquests pertanyen a immobiliàries, entitats financeres,  fons
d'inversió i quants hi ha de titularitat pública?

-  Quants pisos de lloguer social hi ha disponibles actualment
(sense fer servir) a l’Agència de l’Habitatge de Catalunya i quin
és el número de sol.licitants de pisos de lloguer que hi ha hagut
durant els anys 2011,  2012 i el que va del 2013?

- Quin és el nombre de desnonaments efectuats per l'Agència de
l'Habitatge de Catalunya i de la resta d'entitats públiques de
foment de l'Habitatge a Catalunya.

- Quin és el màxim detall del pressupost de l'Institut Català de la
Salut des de l'any 2003, fins al tancament de l'any 2012, amb
especial detall de la part destinada a  Hospitals i CAPs de
titularitat pública i centres concertats.

- Quin és el pressupost  destinat a les escoles/universitats
concertades i públiques (de 0/3  anys fins a ensenyament
universitari) en els darrers 10 anys, incloent  imports destinats a
les fundacions dels centres educatius privats? Sol.licitem la
informació detallada per centres i per poblacions.

- Quin import s'ha gastat la Generalitat de Catalunya en pagar
llicències de Microsoft Windows i llicències de Microsoft Oficce
durant els darrers 10 anys?

- Per què no es pot accedir a les dades del Registre d'hospitals de
Catalunya EESRI? Sense tenir accés a aquestes estadístiques de
l'assistència  hospitalària resulta impossible mesurar l'evolució
dels indicadors i per tant mesurar els impactes de les retallades
en la sanitat catalana.

- Quin ha estat l'import que el Departament d'Ensenyament ha
dedicat en el darrers dos anys a les beques de menjador escolar i a
quants alumnes ha beneficiat?

- Quin ha estat el patrimoni venut en els darrers 5 anys per part
de la Generalitat de Catalunya? A qui se li ha venut i per quin
import?

- Darrerament la Generalitat de Catalunya s'ha venut patrimoni a
entitats privades per a llogar posteriorment aquestes
instal.lacions. Quin ha estat l'import de venda i quin és l'import
de lloguer que es paga actualment?

-  La població té la sospita que si bé es paguen als bancs,
les concessionàries d'autopistes i a les grans empreses
proveïdores, es prioritzen aquestes per sobre d'entitats del tercer
sector, beques, subvencions, PiMES i petits proveïdors. Quin és el
detall de pagaments  mensuals realitzat per la Generalitat de
Catalunya des del mes de gener de 2013, incloent pagaments per
interessos i amortització de deute, proveïdors (detall dels
proveïdors i concepte), subvencions, convenis,  beques, i d'altres
pagaments?

- Quin és el cost diari del Palau de la Generalitat? Quantes 
persones hi treballen i quina remuneració reben, cost
energètic, els materias fungibles que s'usen?


Barcelona, 27 de setembre de 2013
12-09-2013
Cost OpenData Ajuntament de Barcelona
Estimado Ayuntamiento de Barcelona,

Me dirijo a ustedes para hacer una solicitud de acceso a la
información. Me gustaría saber:

- ¿Cuánto costó la creación y las modificaciones que se hayan hecho
del portal de datos abiertos del Ayuntamiento de Barcelona?
- ¿Cuántas personas trabajan en el mantenimiento de este portal?
- ¿Cuánto cuesta anualmente mantener este portal?

Le agradezco de antemano su atención y su respuesta.

Reciba un cordial saludo,

04-09-2013
Datos tabulados del presupuesto
Hola,
Quisiera saber si se pueden obtener los datos tabulados del presupuesto del 2042.
Gracias,
11-04-2013
Sous alcalde, regidors i alts càrrecs Ajuntament de Castellò
Estimat Ajuntament de Castelló

Donades les paraules del Cap de Govern, del mateix partit què
governa a Castelló, sobre la publicitat activa de determinades
qüestions, i la necessitat de coneixement per part de la
ciutadania, m'agradaria saber algunes dades referides al nostre
Ajuntament, o com aconseguir-les:

1. Import total de les retribucions de tots els càrrecs electes i
alts càrrecs. Salari base i complements de tot tipus (per
participació en comissions, organismes de qualsevol classe, etc.).
CV dels mateixos.

2. Nombre de càrrecs de confiança, assessors i personal de lliure
designació existents amb el detall de les seues retribucions. CV
dels mateixos.

3. Import total de les Dietes i Despeses de viatge del personal.

4. Nombre de Targetes de crèdit oficials o institucionals existents
en l'Ajuntament.

5. Nombre de línies i de telèfons mòbils oficials o institucionals
i i-pads existents en l'organisme.

6. Nombre de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits, si
escau, a l'organisme.

Tota aquesta informació és reconeguda per l'ONG "Transparència
Internacional" com imprescindible per a millorar l'índex de
l'Ajuntament de Castelló en matèria de transparència i així
augmentar la confiança ciutadana en aquesta institució.
Una salutació,
▲   subir al principio